VILLKOR

Tack för att du valt tjänsten AQA Tarot (”tjänsten”, ”AQA”). Genom att få tillgång till och använda tjänsten samtycker du till att, i enlighet med Global AQA Pty Ltd, ett företag registrerat Cremorne, 3121, Australien (”vi”, ”oss”), vara bunden av och följa dessa villkor. Din tillgång till och användning av tjänsten omfattas också av vår SEKRETESSPOLICY (länken finns i § 3 I). AQA är en engångstjänst (Premium SMS), vilket innebär att varje gång du skickar en fråga eller någon form av påstående till tjänsten, sluts ett bindande avtal mellan dig och oss. Till följd av detta utförs alla kontraktsenliga åtaganden inom en mycket kort tid och anses vara uppfyllda vid leverans av innehållet i AQA från oss till dig, och därför upphör vidare åtaganden. Vi kan av den anledningen ändra dessa villkor och vår SEKRETESSPOLICY när som helst utan föregående meddelande.

§ 1 Tjänsten AQA Tarot

Genom att tillhandahålla tjänsten förutsätter vi att du endast kommer att använda tjänsten i underhållningssyfte och att du inte kommer att förlita dig på tjänsten när du fattar beslut eller agera på ett sätt som kan påverka ditt eller någon annans liv, ekonomi eller allmänna välbefinnande.

När du skickar en fråga eller någon typ av påstående till tjänsten gör vi vårt bästa för att ge dig rätt svar så fort som möjligt. Vi kommer också att göra vårt bästa för att säkerställa att den information du får är korrekt vid den aktuella tidpunkten. Vi är dock inte perfekta och det händer att vi begår misstag. Vi förlitar oss på andra personer för att få information och den informationen kan vara felaktig. På grund av detta ger vi inga löften om riktigheten i informationen vi ger dig eller hur uppdaterad den är.

I synnerhet med avseende på våra svar på frågor av typen ”vem är jag?” eller liknande påståenden accepterar och förstår du att våra svar kan vara korrekta och/eller riktiga, men att våra svar i många fall varken är korrekta eller riktiga och kan faktiskt vara helt felaktiga och, utan att detta är vår avsikt, kanske till och vara med stötande.

För att vi alla ska kunna ha glädje av tjänsten måste vi be dig att följa några regler. Du samtycker i synnerhet till följande:
Du kommer inte att använda tjänsten på ett sätt som strider mot någon gällande lag eller bestämmelse.

Du kommer inte att använda tjänsten på ett sätt som kan resultera i, eller på annat sätt vara kopplat till, illegala aktiviteter eller som innebär att du förtalar eller skadar någon annan person eller organisation på något sätt.

Du kommer inte att använda en falsk identitet eller använda falska kontaktuppgifter.
Du har full behörighet att använda betalningsmetoden som används för att betala för tjänsten, och genom att skicka en fråga eller någon typ av påstående till tjänsten samtycker du till att vi debiterar dig eller innehavaren av mobiltelefonavtalet en avgift som gäller i ditt land.

Du har fakturabetalarens uppgifter. Du är 16 år eller äldre och har fakturabetalarens tillstånd. (Denna bestämmelse gäller endast i Storbritannien, Australien och Nya Zeeland).

Du är 18 år eller äldre och har fakturabetalarens tillstånd. (Denna bestämmelse gäller endast i Belgien och Cypern). Du bekräftar att du är medveten om att alla typer av obehörig användning av den ursprungliga innehavarens mobila nätverksabonnemang/mobiltelefonabonnemang automatiskt gör att hon eller han sluter ett juridiskt bindande avtal med oss. Det förväntas finnas en speciell förtroenderelation mellan en leverantör av telekommunikationstjänster och en kund. Inom denna relation har vi rätt att anta att en person som använder vår tjänst är den ursprungliga innehavaren av det mobila nätverksabonnemanget/mobiltelefonabonnemanget och därför har behörighet att sluta olika (relaterade) typer av avtal. Obehörig användning kommer att tillskrivas den ursprungliga innehavaren av det mobila nätverksabonnemanget/mobiltelefonabonnemanget, även om en minderårig person har stått för den obehöriga användningen, eftersom avtalsenliga åtaganden endast gäller den ursprungliga innehavaren av det mobila nätverksabonnemanget/mobiltelefonabonnemanget.

Sammanfattningsvis antas att den ursprungliga innehavaren av det mobila nätverksabonnemanget/mobiltelefonabonnemanget har gett personen som beställer vår tjänst fullmakt.

Genom att använda tjänsten AQA samtycker du till att ta emot marknadsföringsmeddelanden om AQA från oss. Om du inte vill att ta emot marknadsföringsmeddelanden fyller du i formuläret i avsnittet Avregistrering, skickar ett e-postmeddelande till oss på sweden@mob.support eller följer instruktionerna som finns i marknadsföringsmeddelandena.

Om du använder tjänsten AQA efter att ha avregistrerat dig samtycker du till att ta emot marknadsföringsmeddelanden igen.

§ 2 Ytterligare ansvar

För att kunna använda tjänsten måste du ha ett mobilabonnemang hos en leverantör av trådlösa tjänster eller på annat sätt ha tillgång till ett (mobilt) kommunikationsnätverk, t.ex. för att kunna hämta innehåll och/eller för att ta emot SMS och betala serviceavgifter från leverantörer av trådlösa tjänster kopplade till sådan tillgång.

I vissa fall måste du ha en fungerande internetanslutning på din mobiltelefon (t.ex. WAP, GPRS eller UMTS). I sådana fall måste din mobiltelefon kunna ta emot innehåll som textmeddelanden, ringsignaler, mobilspel, videoklipp och färggrafik.

Vi ger inga återbetalningar om du beställer eller försöker beställa vår tjänst till en inkompatibel telefon eller leverantör av trådlösa tjänster eller om din mobiltelefon inte är internetaktiverad. Om du behöver fler anvisningar besöker du webbplatsen tillhörande din leverantör av trådlösa tjänster, din mobiltelefontillverkare och/eller din internetleverantör.

Du måste också ha all utrustning och programvara som krävs för att ansluta till tjänsten. Du ansvarar för att säkerställa att utrustningen och/eller programvaran inte stör vår verksamhet.

Vi har rätt att omedelbart sluta tillhandahålla tjänsten till dig om vi upptäcker eventuella störningar mellan din användning av tjänsten och vår verksamhet.

§ 3 Betalningar

För att kunna använda tjänsten måste du ha ett mobilabonnemang hos en leverantör av trådlösa tjänster eller på annat sätt ha tillgång till ett (mobilt) kommunikationsnätverk, t.ex. för att kunna hämta innehåll och/eller för att ta emot SMS och betala serviceavgifter från leverantörer av trådlösa tjänster kopplade till sådan tillgång.

Du samtycker till att betala avgifterna för tjänster som du, en annan person som har din tillåtelse att använda din betalningsenhet och andra personer som inte har din tillåtelse att använda din betalningsenhet – förutom i fall då denna person använde din enhet utan att du hade skulden till detta.

Om du väljer att beställa vår tjänst via engångsmodellen Premium SMS debiteras du avgiften som anges in § 3 VI när du skickar ett textmeddelande till Premium SMS-kortkoden (MO) som är tillämplig och tillgänglig i ditt land. I vissa länder, t.ex. Storbritannien, Italien, Frankrike, Sverige, Norge, Nederländerna, debiteras du avgiften som anges i § 3 VI när du tar emot, inte när du skickar, det faktiska textmeddelandet från Premium SMS-kortkoden (MT) som är tillämplig och tillgänglig i landet som du skickade textmeddelandet till.

Om du väljer att beställa vår tjänst via modellen Direct Carrier Billing (DCB), debiteras du avgiften som anges i § 3 VI när du klickar på knappen för betalningsbekräftelse i slutet av DCB-flödet, som är integrerat i startsidan (du har kommit dit när du klickade på en webbannons) som är tillämplig och tillgänglig i respektive land.

Om du väljer att beställa vår tjänst via AQA-mobilappen (AQA-appen, appen) debiteras du avgiften som anges i appen som du kan granska innan du klickar på knappen för betalningsbekräftelse/beställning. Krediter i appen kan köpas via betalningsalternativet i appen. Avgiften dras från ditt konto i appbutiken om du har tillräckligt med kredit.

Den aktuella avgiften för en fråga eller ett påstående som skickas till vår tjänst, inklusive vårt svar, är 35 kr.

Om inget annat anges debiteras avgiften på fakturan från din mobiloperatör eller dras från ditt förbetalda saldo enligt din mobiloperatörs gällande villkor.

Ytterligare (vanliga) nätverksavgifter kan tillkomma (t.ex. för att skicka vanligt SMS).

§ 4 Integritet och dina personuppgifter

Din integritet är viktig för oss. Om du specifikt och medvetet ger oss någon typ av personuppgifter, samtycker du till insamling, användning, utlämnande och överföring av dessa uppgifter enligt vår SEKRETESSPOLICY.

§ 5 Immateriella rättigheter

Vi äger eller har erhållit en licens från en tredje part att använda alla typer av immateriella rättigheter vad gäller drift av tjänsten, inklusive men inte begränsat till, upphovsrätt och/eller närstående rättigheter i enlighet med våra logotyper och varumärken, vår webbplats, allt marknadsförings- och reklammaterial eller någon annan typ av uttryck för extern kommunikation, upphovsrätt och/eller närstående rättigheter i de svar vi ger dig och rättigheter till all teknik som används för att sammanställa och samordna vår tjänst.

När du skickar en fråga eller någon typ av påstående till oss och vi ger dig ett svar, är det endast du som har behörighet att visa eller på annat sätt överföra det till ett rimligt antal av dina vänner, familjemedlemmar och bekanta. Du får dock inte använda svaret som en del av en kommersiell aktivitet eller relation eller inkludera det i en kommersiell publikation utan ett skriftligt medgivande från oss.

Genom att skicka en fråga eller någon typ av påstående till oss ger du oss en löpande, royaltyfri licens. Denna licens omfattar, men är inte begränsad till, följande rättigheter:

Rätten att göra kopior av innehållet, både på tillfällig och varaktig basis och oavsett metod eller i vilken kvantitet de görs (mångfaldiganderätt).

Rätten att tillhandahålla allmänheten med originalverket eller kopior av det eller marknadsföra det (spridningsrätt).


Rätten att göra innehållet tillgängligt för allmänheten, antingen trådbundet eller trådlöst, på ett sätt som innebär att allmänheten kan komma åt det från en plats och på en tidpunkt som de väljer (rätten att göra verk tillgängliga för allmänheten).


Rätten att göra innehållet tillgängligt för allmänheten via sändningar, t.ex. radio- och tv-sändningar, satellit- och kabelöverföringar eller andra metoder (sändningsrätt).


Rätten att göra tal eller föreställningar av innehållet tillgängliga för allmänheten med hjälp av video- eller ljudinspelningar (rätten till kommunikation genom video- eller ljudinspelningar).
Rätten att på något sätt anpassa, förvandla eller ändra innehållet.

Vi kommer endast att tillämpa rättigheterna i § 4 III på ett lagligt sätt.

Du ger oss alla rättigheter som anges i § 4 III under obestämd tid, som inte ska vara kortare än det rättsliga skyddet för respektive upphovsman (du är upphovsman).

Du ger oss alla rättigheter som anges i § 4 III, utan begränsningar vad gäller geografisk plats. Därför omfattar rättigheterna hela världen.

§ 6 Garantifriskrivning och begränsning av skadeståndsansvar

Vi ger inte någon typ av medicinska, juridiska, ekonomiska råd eller råd för anställningar och barnafödande. Denna lista är inte uttömmande och vi kanske inte ger svar på eller råd om ämnen som bedöms kräva yrkesmässiga kvalifikationer eller andra former av behörighet för att göra det. För att undvika tveksamheter: AQA är inte en professionell rådgivningstjänst.

Vi, våra styrelseledamöter, chefer, anställda, leverantörer och ombud (”leverantörsparterna”) frånsäger oss allt ansvar för eventuella skador som beror på din användning av tjänsten. Du är införstådd och godkänner uttryckligen att åtkomst till tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick” och utan några som helst garantier. Leverantörsparterna frånsäger sig så långt lagen räcker alla uttryckliga, implicita, och lagstadgade garantier samt andra garantier med avseende på tjänsterna. Detta gäller, utan begränsning, underförstådda garantier gällande äganderättigheter, säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång av immateriella rättigheter. Leverantörsparterna frånsäger sig alla garantier om tjänstens säkerhet, tillförlitlighet, punktlighet och prestanda. Leverantörsparterna garanterar inte att tjänsten kommer att uppfylla dina krav eller att driften av tjänsten kommer att fungera utan avbrott och utan problem. Inga råd eller uppgifter, vare sig de är muntliga och skriftliga, som du har fått från oss eller genom vår tjänst ska utgöra en garanti som inte uttryckligen getts i detta dokument. Du ska inte förlita dig enbart på sådan information eller sådana råd. Du förstår och godkänner att du beställer och/eller använder tjänsten, innehållet, programvaran och webbplatsen på eget ansvar och egen risk och att du är ensamt ansvarig för eventuella skador på din dator, mobiltelefon eller förlust av data som orsakas av användning av tjänsten. Utom i jurisdiktioner där sådana bestämmelser är begränsade, samtycker du till att hela vårt ansvar inför dig eller en eventuell tredje person och din eller en tredje persons ersättning enligt lag eller billighetsrätt eller på annat sätt, med avseende på den tjänst som tillhandahålls enligt detta avtal och/eller för eventuella brott mot detta avtal, endast är begränsat till det belopp du betalade för tjänsten under avtalets löptid. Förutom i jurisdiktioner där sådana bestämmelser är begränsade ska leverantörsparterna inte hållas skadeståndsansvariga för några direkta, indirekta, tillfälliga, speciella skador eller straffskadestånd och tredjeparts- och följdskador (inklusive skadestånd för förlust av affärsvinst, avbrott i verksamheten, förlust av affärsinformation och liknande samt skadestånd för dödsfall, personskador eller skador på egendom som orsakas direkt eller indirekt av din användning av tjänsten) som är ett resultat av din användning av, ditt missbruk av eller oförmåga att använda tjänsten, innehållet, programvaran eller webbplatsen, även om vi har informerats om att sådana skador kan uppstå. Om ett land inte tillåter den exkludering eller begränsning av skadeståndsansvar som anges häri, är vårt skadeståndsansvar begränsat till den utsträckning lagen tillåter i det landet.

Vi garanterar inte att tjänsten kommer att finnas tillgänglig vid en given tid på dagen. I synnerhet under natten och tidig morgon (22.00–08.00) kan ett svar på ditt meddelande kanske inte alltid ges lika snabbt som under dagen (08.01–21.59). Tillhandahållandet av vår tjänst beror dessutom på ett antal telekommunikationsnät som drivs av mobilnätsoperatörer (och under vissa omständigheter beror tillhandahållandet också på internetleverantörerna). Dessa telekommunikationsnät och mobilnät kan då och då t.ex. drabbas av fel eller behöva underhållsarbete, vilket innebär att vi under dessa omständigheter inte kan tillhandahålla vår tjänst. Vi kommer försöka göra vårt bästa för att informera dig inom en rimlig tid före sådana händelser. Detta är dock inte möjligt vid plötsliga, oförutsägbara händelser av olika slag. I de flesta fall kommer vi att informera dig på vår webbplats och/eller på vår Facebook-fansida.

§ 7 Uppsägning eller avstängning

Vi garanterar inte att vi kommer tillhandahålla tjänsten under obegränsad tid. Vi kan sluta tillhandahålla tjänsten närsomhelst utan föregående meddelande och vi förbehåller oss rätten att vägra tillhandahålla tjänsten till en person av olika anledningar.

§ 8 Ändring, tilldelning och lagstiftning

Som redan nämnts i inledningen kan vi ändra dessa villkor och vår SEKRETESSPOLICY när som helst utan föregående meddelande. Din fortsatta användning av tjänsten efter en sådan ändring innebär att du accepterar de nya villkoren. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att informera våra användare om eventuella ändringar, men du bör även kontrollera denna sida regelbundet för att se om det finns några uppdateringar.

Vi kan tilldela andra personer våra rättigheter under detta avtal utan att be om din tillåtelse. Dina rättigheter är personliga och kan inte överlåtas.

Ditt lands lagar styr dessa villkor och du samtycker ovillkorligen och oåterkalleligen att låta domstolarna i landet där du bor lösa eventuella tvister som uppstår till följd av eller i samband med detta avtal.

Dessa villkor ska tolkas så att de följer lagarna i landet där du bor. Om en bestämmelse i dessa villkor bedöms vara ogiltig, olaglig eller ej genomförbar av en behörig domstol påverkas återstående bestämmelser inte av detta. Den ogiltiga, olagliga eller ej genomförbara bestämmelsen ska omformas enligt tillämplig lag på ett sätt som gör att den så gott det går återspeglar bägge parters ursprungliga avsikt.

Dessa villkor och vår SEKRETESSPOLICY utgör det fullständiga avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare eller inkonsekventa påståenden eller framställningar om ämnet.

§ 9 Om du behöver kontakta oss

Du kan ta upp frågor eller lämna in klagomål på tjänsten på följande adress:
Global AQA Pty Ltd
Cremorne, 3121, Australien

PO BOX 2393


Eller


info@aqa-askanyquestion.se

§ 10 Ångerrätt (endast EU)

Användare (även kallade ”slutanvändare”, ”kunder” eller ”konsumenter” i detta sammanhang) kan ha en ångerrätt på 14 dagar för distansavtal som har integrerats i respektive nationell lagstiftning för att kunna följa bestämmelserna i EU-förordning 2011/83/EU.

Men leverans av varor som framställts i enlighet med slutanvändarens specifikationer eller som har fått en personlig karaktär är undantagna från bestämmelserna om en ångerrätt på 14 dagar.

Tjänsten AQA har en tydlig personlig karaktär och är konstruerad för att passa dina preferenser.

Därför är de avgifter som gäller när du skickar ett SMS till oss inte återbetalningsbara.

Du har ingen ångerrätt på 14 dagar för Premium SMS-tjänsten AQA.

35kr per meddelande, 16år+, hjälp: 08-50522225

Genom att använda AQA Sverige godkänner du att motta marknadsföringssms och du bekräftar att du är över 16 år och har betalarens godkännande.

För att avsluta, skicka ett mejl till sweden@mob.support, ring vår kundtjänst 08-50522225 eller skicka STOPP till 72424