SEKRETESSPOLICY

Senast uppdaterad maj 2017

GENERAL

Denna AQA Tarot webbplats, wap-plats eller annan AQA Tarot webbplats ("webbplatserna") ägs och drivs av eller på uppdrag av Global AQA Pty Ltd ("bolaget", "registeransvarig", "vi "," vår " eller "oss"). När du använder webbplatser och tjänster godkänner du insamling, bearbetning, användning och röjande av dina personuppgifter som vi i enlighet med denna sekretesspolicy, som kan ändras från tid till annan utan anledning. Denna sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in, bearbetar, använder och, i vissa fall lämnar ut, dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Läs denna sekretesspolicy noggrant och om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss. Om du inte godkänner villkoren i denna sekretesspolicy ska du inte använda de tjänster som vi tillhandahåller via Internet, webbplatserna eller SMS-tjänsterna för mobilunderhållning och information (gemensamt kallade "tjänsterna") och/eller delta i någon av de frågesporter, tävlingar, kampanjer, etc. som erbjuds på webbplatserna.

”Personuppgifter" som används i denna sekretesspolicy är uppgifter som identifierar en person enligt definitionen i gällande sekretesslagar. Personuppgifter kan vara namn, hemadress, hem- eller mobilnnummer, din privata e-postadress, ålder, etniskt ursprung, inkomst och åsikter, men inte namn, titel eller jobbadress eller telefonnummer till en anställd i en organisation. Om någon av de personuppgifter du lämnat anses vara "känsliga uppgifter" (t.ex., men inte begränsat till, information avseende ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, sexuell läggning eller religion), godkänner du uttryckligen att vi får behandla sådana uppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy. Vi erkänner dock härmed, och garanterar, att vi inte kommer att överföra några känsliga uppgifter till tredjepart för spridning av direktreklam.

ÄNDRINGAR I DENNA SEKRETESSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra villkoren i denna sekretesspolicy. Alla ändringar publiceras tydligt på denna sida, och vi ber dig besöka sidan regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar i denna sekretesspolicy. Din fortsatta användning av tjänsterna efter eventuella ändringar i denna sekretesspolicy innebär att du godkänner ändringarna.

UPPGIFTER VI SAMLAR IN

För att kunna erbjuda ett heltäckande utbud av tjänster kan vi komma att samla in följande typer av personuppgifter:

ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi avslöjar inte Din personliga information för en tredje part utan Din tillåtelse, förutom vid tillfällen då Vi är juridiskt förpliktade att göra det, eller i tillfällen då Vi är juridiskt skyldiga att göra så eller i de fall där Vi måste lämna ut Dina personuppgifter till affärspartners eller någon annan typ av tredje part, som hjälper Oss att tillhandahålla Våra tjänster till Dig.

a. Tillhandahålla, fakturera och förbättra våra tjänster, erbjudanden, frågetävlingar, tävlingar, kampanjer m.m. inklusive visning av anpassat innehåll och reklam;

b. Revision, undersökningar och statistisk analys för att upprätthålla, skydda och förbättra våra tjänster;

c. Säkerställa den tekniska funktionen i vårt nätverk;

d. Skydda vår (immateriella) äganderätt eller våra användares äganderätt; och

e. Utveckla nya tjänster.

Du godkänner uttryckligen att dina personuppgifter även kommer att användas av oss för att informera dig om våra tjänster och kampanjer. Vi kan komma att kontakta dig via e-post, telefon, post, SMS eller motsvarande elektroniska sätt.
Vi kommer inte att samla in, använda eller röja dina personuppgifter för andra ändamål än de som beskrivs i denna sekretesspolicy och/eller i relevanta sekretesstillägg, om vi inte har fått ditt medgivande eller på annat sätt är behöriga att göra så eller det krävs enligt lag.
För det syfte som beskrivs i denna sekretesspolicy, och för att uppdatera din personliga profil, kan vi komma att slå ihop alla dina personuppgifter som vi har samlat in.

HUR VI LÄMNAR UT DINA PERSONUPPGIFTER

Vi säljer inte eller på annat sätt överför dina personuppgifter till tredjepart förutom så som beskrivs i denna sekretesspolicy. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part om inte:

a. sådant röjande på annat sätt delges dig när du lämnar ut dina personuppgifter och/eller i ett sekretesstillägg för tjänsterna;
b. sådant röjande krävs enligt lag eller genom ett beslut av en behörig domstol eller om vi anser att ett röjande är nödvändigt för att skydda eller försvara vår äganderätt eller egendom;
c. sådant röjande är nödvändigt för tjänsteleverantörer som vi använder oss av för att utföra funktioner å deras vägnar eller för att tillhandahålla tjänster till oss, såsom reklam, erbjudanden och förverkliganden, marknadsundersökningar, revision, administering av webbplats, databehandling, informationsteknik och kontorstjänster, förutsatt att sådan organisation eller individ inte samlar in, använder eller röjer personuppgifter i något annat syfte än för att utföra sådana funktioner eller tjänster till oss;
d. Personuppgifter ingår i en transaktion vid försäljning eller värdepapperisering av vissa eller alla av våra tillgångar endast i syfte att underlätta och effektivisera genomförandet av sådana transaktioner. När transaktionen slutförts får du ett meddelande. Vi kommer att överlåta ägande och kontroll av dina personuppgifter till tredjeparten i enlighet med samtliga villkor och begränsningar i denna sekretesspolicy, och
e. vi utser tredjeparter ("databehandlare") som ska behandla en del av dina uppgifter på uppdrag av oss. På begäran kan vi tillhandahålla en lista över sådana parter.

ENDAST FÖR VUXNA

Varken tjänster eller webbplatser är avsedda att användas av minderåriga. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från minderåriga. Om vi får veta att insamling av personuppgifter om en minderårig skett utan föräldrarnas medgivande kommer dessa uppgifter att raderas omgående.

EXTERNA WEBBPLATSER

Denna sekretesspolicy gäller endast våra tjänster och kampanjer. Trots integration av plug-ins (Facebooks ”like”-kanpp och Twitters ”follow”-knapp) och länkar till tredjeparts hemsidor, gäller inte Vår sekretesspolicy för Dina interaktioner med andra webbplatser, även om Du hittar sådana länkar på vår hemsida eller om Vi skickar Dig sådana länkar i en SMS. Vi har även ingen kontroll över externa webbplatser som visas som resultat av sökningar, webbplatser som innehåller våra program, produkter eller tjänster eller länkar i våra olika tjänster. Dessa webbplatser kan placera sina egna cookies eller andra filer på din dator, samla in data eller personuppgifter från dig. Externa webbplatser har sin egen policy för cookies och insamling och användning av personuppgifter. Det är upp till dig att granska dessa webbplatsers sekretesspolicies.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter. Därför använder vi den teknik som är branschstandard. Tyvärr är ingen dataöverföring över Internet och via mobila kommunikationsnät säker till 100 %. Trots att vi strävar efter att skydda dina personuppgifter kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för uppgifter som du lämnar till eller via oss.

Idag lagras de personuppgifter vi samlar in på datorer i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). För att kunna behandla uppgifterna i enlighet med denna sekretesspolicy kan vi överföra personuppgifter till länder som kan finnas utanför EES eller som inte är ditt hemland och vars dataskyddslagar kan skilja sig från EES eller från den jurisdiktion där du bor. Med förbehåll för gällande lagar i sådana jurisdiktioner kommer vi att se till att lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att registerförare i landet ska upprätthålla det skydd av personuppgifter som är likvärdigt med det som gäller inom EES eller i det land där du bor. Om du dessutom använder våra tjänster när du befinner dig utanför EES kan dina uppgifter överföras till områden utanför EES i syfte att förse dig med dessa tjänster. Genom att godkänna denna sekretesspolicy godkänner du också överföringen av dina personuppgifter till områden utanför EES eller till det land du bor i i de syften som beskrivs.

ÅTKOMST TILL DINA PERSONUPPGIFTER

Du har rätt att få tillgång till och göra rättelser i de personuppgifter som du lämnat till oss eller att ändra dina inställningar. Du kan skicka e-post till nedanstående adress eller till den adress som anges på webbplatserna och/eller via våra tjänster och ange om du vill att dina personuppgifter tas bort från vår databas, om du vill välja bort meddelanden från oss eller om du vill välja bort meddelanden från tredjeparts marknadsförare och affärspartners. Om du väljer att ta bort dina personuppgifter eller på annat sätt avsäger dig kommunikation från oss eller tredjepart tas uppgifterna endast bort i vår databas i syfte att hantera framtida kommunikation från oss och tredjepart. Enligt denna sekretesspolicy tas personuppgifter som redan samlats in och kanske redan har lämnats till tredjepart inte bort. Du måste kontakta tredjeparter som kan kontakta dig direkt om du vill radera de personuppgifter de eventuellt har och använder för att kontakta dig.

KONTAKTINFORMATION

Vi tar gärna emot kommentarer angående denna sekretesspolicy. Om du har några frågor, vill ha tillgång till, rätta eller uppdatera dina personuppgifter och/eller anser att vi inte har följt denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss via e-post på info@aqa-askanyquestion.se.